Regulamin

Zasady zakupów w sklepie slowsilver.pl

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 02.02.2021

Strona internetowa slowsilver.pl jest prowadzona przez firmę Sztuki Trzy Kevin Gajdziński, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane kontaktowe oraz siedziba firmy:

Sztuki Trzy Kevin Gajdziński

Jerzykowo, ul. Okrężna 26, 62-007 Biskupice

NIP 9721216522 
REGON 369121373

Tel. 605103342

e-mail: studio@slowsilver.pl

I Definicje

Sprzedawca – Kevin Gajdziński prowadzący działalność pod firmą Sztuki Trzy Kevin Gajdziński z siedzibą w Jerzykowie.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Slow Silver Jewelry w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która składa zamówienie w Sklepie Slow Silver Jewelry zgodnie z poniższym regulaminem.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą), która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca, który składa Zamówienie na wykonanie Produktów związanych z prowadzona przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta obowiązującym od 1.01.2021 roku).

Regulamin – niniejszy dokument.

Towar/Produkt – rzecz ruchoma podlegająca sprzedaży, zaprezentowana na stronie internetowej, dostępna w sklepie internetowym lub wytwarzana na podstawie spersonalizowanych ustaleń z Kupującym.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość, ze specyfikacją dotyczącą ilości i rodzaju Towaru.

Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego można złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Zamówienie specjalne/indywidualne – zamówienie realizowane na podstawie spersonalizowanych ustaleń z Kupującym.

Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu przez Sprzedawcę zamówionego przez Kupującego Towaru, za pośrednictwem Dostawcy.

Dostawca – podmiot odpowiedzialny za dostarczanie zamówionych Towarów, z którym współpracuje Sprzedawca.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Sprzedawcą.

Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron, do której wykorzystano środki porozumiewania się na odległość (np. e-mail, telefon) do chwili zawarcia umowy włącznie.

Sklep – serwis internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, dostępny pod adresem internetowym slowsilver.pl/sklep i za pośrednictwem którego można złożyć Zamówienie.

Rejestracja – jednorazowa czynność założenia przez Kupującego konta przez formularz udostępniony na stronie Sklepu.

Administrator – Kevin Gajdziński, będący administratorem danych osobowych (Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – czyli RODO).

II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów widocznych na stronie slowsilver.pl oraz wykonywanych jako Zamówienie specjalne według specyfikacji Kupującego. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Do złożenia zamówienia potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu, czyli komputer stacjonarny lub urządzenia mobilne, na których można korzystać z poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej.
 3. Kontakt pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może mieć miejsce poprzez wymianę maili lub kontakt telefoniczny, ale zamówienie może zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego lub rękodzielniczych platform sprzedażowych, na których Sprzedawca posiada sklep.
 4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w danym momencie przez Sprzedawcę na stronie slowsilver.pl, dostępne w Sklepie oraz tworzone w ramach Zamówienia specjalnego na podstawie ustaleń z Kupującym.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (czyli są cenami brutto).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dodawania i wycofywania towarów, udzielania rabatów oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany te nie dotyczą Zamówień już złożonych.
 7. Sprzedawca dokonuje sprzedaży na terenie Polski i innych krajów.
 8. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje Rejestracji, czyli założenia konta, korzystając z dostępnego na stronie formularza rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa i dokonuje się jej przy pierwszych zakupach w Sklepie. Można różnie dokonać zakupu bez zakładania konta.

III Informacje o produktach

 1. Wszystkie oferowane na stronie Produkty są nowe, wykonywane przez Kevina Gajdzińskiego.
 2. Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów oraz ich zgodność z opisem.
 3. Do wykonania Produktów wykorzystywane są naturalne materiały, które mogą posiadać inkluzje i rysy, które nie wpływają na jakość Produktu i nie świadczą o istnieniu wad fizycznych Towaru.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktu zgodnego z opisem umieszczonym na stronie oraz pozbawionego wad.

IV Składanie zamówień

 1. Zakup towaru odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego. Pytania dotyczące Produktu można przesyłać bezpośrednio na adres mailowy lub przez użycie formularza kontaktowego na stronie slowsilver.pl. Wysłanie zapytania o Produkt nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym należy dodać Produkt/Produkty do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami podawanymi na stronie. W celu dokonania pierwszych zakupów można założyć konto w Sklepie (dokonać Rejestracji). Finalizacja zamówienia (dokonanie zakupu) jest jednoznaczna z zaakceptowaniem przez Kupującego wszystkich szczegółów dotyczących realizacji Zamówienia lub Zamówienia specjalnego (uwzględniających cenę, koszt dostawy oraz czas realizacji) oraz akceptacji regulaminu i polityki prywatności.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia i  jest to moment, w którym Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą.
 4. W przypadku przyjęcia Zamówienia specjalnego sprzedawca może poprosić o wpłacenie Zaliczki, która podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy sprzedaży, do czasu wykonania zamówionego Produktu (szczegóły dotyczące zwrotów znajdują się w punkcie VI Regulaminu).
 5. Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 3 (trzech) dni od zawarcia Umowy sprzedaży. Brak potwierdzenia opłacenia zamówienia w tym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.
 6. Sprzedawca udostępnia dwa sposoby realizacji płatności: transferem za pośrednictwem serwisu Przelewy24 oraz bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ING o numerze: 78 1050 1520 1000 0091 2330 7069.

V Realizacja zamówień

 1. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie widocznym w specyfikacji Produktu lub/i ustalonym w trakcie określania szczegółów Zamówienia specjalnego.
 3. Jeśli z jakichś przyczyn Sprzedający nie jest w stanie dotrzymać ustalonego terminu, Kupujący zostaje o tym natychmiast powiadomiony.
 4. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT powinien poinformować o tym sprzedawcę. Istnieje możliwość otrzymania faktury elektronicznej (zostanie wysłana na podany adres e-mail).
 5. Warunkiem zrealizowania zamówienia i wysłania Towaru jest podanie prawdziwych danych osobowych Kupującego (imię i nazwisko, pełen adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail, które będą przekazane firmie kurierskiej). Dane te są podawane w momencie dokonywania Rejestracji lub/i składania zamówienia.
 6. Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Kupujący jest obowiązany ją zbadać. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Sprzedawcy. Protokół  szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Konsumentowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.

VI Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w przeciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego, składając odpowiednie oświadczenie (dostępne do pobrania tutaj).
 2. W przypadku wpłacenia zaliczki, Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w przeciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca prześle niezwłocznie Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 4. Kupujący ma 14 (czternaście) dni na odesłanie Towaru, licząc od momentu potwierdzenia otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę.
 5. Zwracane Towary muszą być kompletne. Kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystanie z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania.
 6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. ponosi koszty przesyłki zwrotnej).
 7. Po otrzymaniu zwróconego kompletnego i nieuszkodzonego Towaru, Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt towaru oraz koszt przesyłki poniesione przez Kupującego w momencie zakupu.
 8. Zwrotom nie podlegają Produkty wykonane w ramach Zamówienia specjalnego, poddane modyfikacji według wskazań Kupującego (takich jak zmiana materiału lub kamienia na niewystępujący w regularnej ofercie) oraz produkty spersonalizowane i z grawerem, zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta: “w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” oraz ” o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy”.

VII Reklamacje i gwarancja

 1. Kupującemu, z tytułu niezgodności Towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo reklamacji zakupionego Towaru do 1 (jednego) roku od dnia dostawy.
 2.  Przed złożeniem reklamacji zaleca się skontaktowanie się Kupującego ze Sprzedawcą drogą mailową lub telefonicznie.
 3. Składając reklamację Kupujący powinien podać dane kontaktowe, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz dowód zakupu. Składając reklamację można posłużyć się gotowym formularzem dostępnym tutaj. Reklamowany Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do wypełnienia formularza, w którym należy podać PKD wykonywanej działalności (jest to podstawa uznania reklamacji/odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy, który dokonał zakupu związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, który nie ma dla niego charakteru zawodowego). Formularz jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Slow Silver Jewelry.
 5. Reklamacja rozpatrzona na korzyść klienta skutkuje naprawą Towaru lub wymianą na Towar pełnowartościowy albo – w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy – zwrotem pełnej należności za produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.
 6. W przypadku gdy zgłoszone wady wynikają z niewłaściwego użytkowania i przechowywania Towaru oraz na skutek zdarzeń losowych, Sprzedawca może się podjąć naprawy odpłatnie.

VIII Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. W przypadku gdy Przedsiębiorca kupuje Towar związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, będzie traktowany zgodnie z postanowieniami regulaminu dotyczącymi Konsumenta (m. in. Usług świadczonych drogą elektroniczną, Odstąpienia od umowy sprzedaży oraz reklamacji).
 2. Przedsiębiorca na prawie konsumenta przy składaniu reklamacji/odstąpieniu od umowy zobowiązany jest do uzupełnienia stosownego formularza – szczegóły w punkcie VII dotyczącym reklamacji i gwarancji).

IX Polityka prywatności (dane osobowe i pliki Cookies) - wersja skrócona

 1. Administratorem danych osobowych na stronie slowsilver.pl jest Kevin Gajdziński.
 2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą mailową (studio@slowsilver.pl) lub telefoniczną (+48605103342).
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wypełnienia Umowy sprzedaży, obsługi reklamacji oraz do rozliczeń księgowych.
 4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego.
 5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są poufne, bezpieczne i nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Kupującego.
 6. Działania na stronie internetowej wymagające podawania danych osobowych: zapis do newslettera, Rejestracja (założenie konta na stronie), składanie zamówienia, wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub bezpośrednio na adres studio@slowsilver.pl). Dokonanie którejkolwiek z tych czynności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.
 7. Dane osobowe są przekazywane firmie księgowej w celów rozliczeniowych, firmie kurierskiej w celu doręczenia przesyłki oraz podmiotom obsługującym płatności elektroniczne.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez rok (czas obowiązywania gwarancji na zakupione przedmioty) w korespondencji elektronicznej oraz przez 5 (pięciu) lat dla celów księgowych.
 9. Kupującemu przysługuje prawo edycji danych, ich uaktualnienia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz usunięcia przez Administratora.
 10. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia o naruszenie przepisów RODO.
 11. Przeglądanie strony internetowej slowsilver.pl nie wiąże się z podawaniem i wykorzystywaniem jakichkolwiek danych osobowych.
 12. Strona internetowa slowsilver.pl wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej dopasować treści, reklamy i sposób funkcjonowania strony i Sklepu.
 13. Strona slowsilver.pl korzysta z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics oraz Facebook Pixel.
 14. Pełna wersja Polityki prywatności znajduje się tutaj.

X Postanowienia końcowe

 1. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 02.02.2021 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Nowa wersja regulaminu zaczyna obowiązywać w momencie opublikowania jej na stronie. Poprzednia wersja regulaminu będzie dostępna na stronie do wglądu.
 3. Zmiany wprowadzone do Regulaminu nie działają wstecz i nie dotyczą Zamówień przyjętych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej, naruszeń Regulaminu czy oferty widocznej na stronie internetowej można zgłaszać Sprzedającemu drogą mailową.
 5. W sprawach nieregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
TOP
Koszyk 0